ترمينال گل و گياه تهران (پرديسه گل) - 1371 / با سطح زيربناي 45.000 مترمربع

پروژه های مرتبط