طرح احیا و بازسازی آسیاب کهک منطقه 22 تهران - 1380

پروژه های مرتبط