موزه هنرهای معاصر بجنورد - 1392/ با سطح زیربنای 5500 مترمربع

پروژه های مرتبط