بوستان فرهنگي، ورزشي، تفريحي خواجوي كرماني تهران گودهای جنوب شهر - 1369 / به وسعت 24 هكتار

پروژه های مرتبط