منطقه نمونه گردشگری تنگه واشی - 1390 / در زمینی به مساحت 236 هکتار واقع در فیروزکوه تهران

پروژه های مرتبط