مجموعه فرهنگي، هنري، آموزشي شهرك فاطميه - جنوب تهران 1374

پروژه های مرتبط