مطالعه تهيه طرح راهبردي، ساختاري بافت فرسوده محله قديمي بندرعباس - 1383 / در زميني به وسعت 50 هكتار